Záručne podmienky RHalotel s.r.o.

 

Pri novom tovare, ktorý bol predaný spotrebiteľovi prostredníctvom predávajúceho v rámci spotrebiteľskej zmluvy cez eshop http://shop.jer.earth, pri dodržaní všetkých záručných podmienok preberá RHalotel zodpovednosť za prípadné vady výrobku, ktoré sa na výrobku vyskytnú po jeho prevzatí spotrebiteľom v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov, a to pri dodržaní všetkých podmienok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady výrobku v zmysle záručných podmienok a ustanovení Občianskeho zákonníka odo dňa prevzatia výrobku spotrebiteľom v záručnej dobe 24 mesiacov. Nároky z vád výrobku je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Záručná doba začína plynúť momentom prevzatia výrobku spotrebiteľom.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť svoje nároky z vád výrobku emailom na jer.earth@rhalotel.com. Pri uplatnení nároku je spotrebiteľ povinný predložiť tovar na opravu kompletný, spolu s originálom dokladu o kúpe a dátume predaja. V prípade odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo na jej odstránenie bezplatne, v náležitom čase a náležitým spôsobom a výrobca je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. Ak to vzhľadom k povahe vady nie je neprimerané, spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady žiadať o výmenu výrobku, alebo ak sa chyba týka iba súčiastky, tak výmenu súčiastky. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať, spotrebiteľ môže žiadať o zľavu z nákupnej ceny výrobku alebo o výmenu výrobku alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný predávajúcemu vrátiť kompletný výrobok (vrátane všetkého príslušenstva).

 

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním, na zníženie kapacity akumulátorovej batérie spôsobené jej opotrebením alebo nevhodným používaním a tiež používaním výrobku v teplotách mimo teplotný rozsah ako je bližšie uvedené v karte bezpečnostných údajov batérie.

 

Spotrebiteľ má právo požiadať predávajúceho o preskúšanie výrobku a poskytnutie informácií 0 používaní. Inštalácia a sprevádzkovanie výrobku nepatria medzi povinnosti výrobcu v rámci záruky. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nesprávnym používaním, prevádzkovaním či ovládaním výrobku. Nevhodný výber výrobku a skutočnosť, že výrobok nevyhovuje požiadavkám spotrebiteľa, nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

 

Spotrebiteľ nemá nárok na vydanie dielov alebo súčastí výrobku, ktoré boli vo výrobku vymenené pri odstraňovaní vady.

 

Reklamácia nemôže byť uznaná za oprávnenú a spotrebiteľ stratí nárok na záručnú opravu alebo odstránenie vady zdarma v nasledujúcich prípadoch:

 

Výrobok nebol predaný v rámci spotrebiteľskej zmluvy, výrobok bol používaný v rozpore s návodom, neboli dodržané pokyny týkajúce sa prevádzkovania a údržby uvedené v návode alebo v bezpečnostných predpisoch, výrobok bol pripojený do elektrickej siete, v ktorej napájacie napätie kolíše, bol vystavený nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému či inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu či nevhodnej polarite"tohto napätia, výrobok bol mechanicky poškodený vinou kupujúceho (napríklad počas prepravy, neprimeraným zaobchádzaním, pádom, čistením a pod.), do výrobku zasahovali alebo ho akokoľvek pozmeňovali iné osoby než osoby poverené výrobcom, na výrobku boli porušené ochranné prvky slúžiace na zistenie neoprávneného zásahu do výrobku (plomby a pod.), vada je spôsobená znečistením, prirodzeným opotrebením (vrátane zníženia kapacity nabíjateľnej batérie v dôsledku nadmerného počtu nabíjacích cyklov), akýmkoľvek vonkajším zásahom do výrobku vrátane živelnej udalosti, skratu na vstupoch, výstupoch alebo na kryte, pri svojvoľných zmenách na záručnom liste nepovolanou osobou, výrobok bol používaný iným spôsobom než obvyklým pre daný typ výrobku.

Reklamácia taktiež nemôže byť uznaná za oprávnenú ak sú prídavné služby JER portálu, ktoré prevádzkovateľ prevádzkuje bezplatne, nefunkčné alebo nedostupné.

 

Za obvyklé používanie sa považuje najmä ak:

 

Výrobok je používaný v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike, vrátane použitých signálov, výrobok je používaný s odporúčanými čistými a neopotrebovanými magnetickými, optickými alebo inými nosičmi (pamäťovými médiami), ktoré sú v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike.

 

Výrobca nezodpovedá za prípadné vady výrobku, ktoré vzniknú vplyvom použitých médií, vplyvom inej štruktúry alebo množstva informácií na nich uložených, než prípúšťajú uvedené normy. Výrobok je používaný spolu s výrobcom dodáným neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne vymieňané príslušenstvo podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. batéria, slúchadlá, nabíjačka).

 

Pokiaľ vznikne rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený informáciou z iného zdroja, než od výrobcu, tento rozpor sa nepovažuje za dôvod k reklamácii výrobku. Za rozpor s kúpnou zmluvou sa ďalej nepovažuje opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie alebo zníženie kapacity akumulátora po dobe ích obvyklej životnosti (6 mesiacov), opotrebenie zobrazovacích častí, mechanické poškodenie prislušenstva).

 

Stav výrobku sa môže zmeniť, ak sa skladuje príliš dlho a/alebo v neprimeraných podmienkach. V takomto pripade je potrebné v záujme bezpečnej prevádzky pred jeho sprevádzkovaním výrobok skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom.

 

Takáto kontrola nespadá medzi opravy v rámci záruky a prípadné náklady na ňu znáša spotrebiteľ.

 

Zakúpené zariadenia a služby JER portálu je možné používať len zákonným spôsobom v súlade s platnými zákonmi v danej krajine. JER nie je zodpovedný za škodu spôsobenú nesprávnym alebo nezákonným používaním samotného zariadenia alebo služieb portálu JER